Random

Avatar
Quan Hua
Deep Learning Enthusiast

Posts

Sử dụng PyTorch để xây dựng mô hình nhận dạng chữ viết.

Some notes on Random Variables and their distributions

Some notes on matrix calculus.