vietnamese

Nhận diện chữ viết với PyTorch

Sử dụng PyTorch để xây dựng mô hình nhận dạng chữ viết.